ข่าวสารจาก อบต.ปากพลี จังหวัดนครนายก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การรณรงค์การปลูกฆญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี